Det finns en stor mängd historiska spår och värdefulla miljöer i Skånes skogar. Ett antal av dem är kända för skogsägarna men många är svåra att upptäcka och att sätta in i sitt sammanhang.

Regionmuseet genomför 8 kurser och 20 informationsinsatser under 2019 och 2020 på temat ”Se skogens värden – Igår, idag och imorgon”. Varje kurstillfälle omfattar en kväll inomhus och en halvdag ute i fält.

Samtliga skogliga områden i det skånska landskapet är tänkta att beröras genom att kurserna förläggs med en genomtänkt geografisk spridning i länet. Under kvällspasset görs en genomgång av viktiga källor och ny kunskap för skogslandskapet. Under fältpasset demonstrerar vi miljö- och kulturvärden ute i fält.

Informationsinsatsen omfattar en träff i deltagarnas hemtrakter. Regionmuseet berättar om de lämningar som finns registrerade i området och om ny kunskap från Skog- och historia projektet som berör de aktuella fastigheterna. Vi tar upp vilken hänsyn och skötsel som krävs vid de olika objekten och varför, både generellt i den dagliga skötseln men också specifikt inför planerade skogsbruksåtgärder.

Syftet med både kurs och informationsinsats är att förmedla både ny och redan känd kunskap till skogsägarna och stärka deras kompetens så de kan se och värna skogens värden på bästa sätt.

Med ökad kunskap hos målgruppen följer ett djupare intresse och mer motivation till ett gott omhändertagande av natur- och kulturmiljövärden i skog och mark.

Kontakt

Åsa Jakobsson, biolog

0707-84 19 22

asa.jakobsson@regionmuseet.se

Finansiär

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, under den texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!