Vår expertis är en resurs för hela Skåne och varje invånare. Vi erbjuder rådgivning inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Kontakta oss för uppdrag och utredningar eller ställ din fråga!

Du som arbetar och verkar på landsbygden kan också anmäla dig till våra rådgivningar och kurser.

Vill du utveckla din mark eller bevara natur- och kulturvärden i din by?

Landskapet är en värdefull resurs som du på landsbygden kan utveckla genom att hitta kompletterande och alternativa verksamheter till det traditionella jordbruket. Vi ger dig möjlighet att upptäcka de värden som finns omkring din fastighet eller by och stöd att använda dem på rätt sätt.

Anmäl dig till en rådgivning hösten 2023 eller våren 2024

Våra rådgivningar är individuella och helt kostnadsfria. De vänder sig främst till mark- och fastighetsägare samt förvaltare. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne län.

Stengärden

Rådgivning är för dig som är nyfiken på stengärdenas historia på din fastighet och vill veta om det går att laga befintliga skador. Samtidigt fördjupar du din kunskap om murarnas funktion i landskapet och får praktiska råd kring skötsel som gynnar äldre växter och hotade insekter. Efter besöket får du ett rådgivningsbrev med förslag på en långsiktig skötsel av stengärden på fastigheten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Först till kvarn.

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Ekonomibyggnader

Med utgångspunkt i ekonomibebyggelsen på din gård får du handledning av en byggnadsantikvarie i praktisk byggnadsvård med möjlighet att själv prova på att arbeta med traditionella metoder och material. Förekommande arbetsmoment kan till exempel vara kittning av fönster, målning med slam-/linoljefärg eller blandning av kalkbruk. Som fastighetsägare får du genom praktiskt arbete stöd och råd för fortsatt förvaltning, hjälp att prioritera det kommande underhållet samt kunskap kring hur vård och renovering utförs med hänsyn till natur- och kulturhistoriska värden.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Först till kvarn.

Kontakt: Emelie Petersson, emelie.petersson@regionmuseet.se

Alléer med äldre träd

Fastighetens alléer studeras i fält av fastighetsägare tillsammans med en antikvarie/biolog från Regionmuseet Skåne. Rådgivningen inkluderar en genomgång av allén samt tips och råd på skötselinsatser. Alléns historia och biologiska mångfald gås igenom. Biotopskyddet lyfts fram liksom långsiktig skötsel, frågeställningar om aktuella trädslag och framtida återplantering. Begränsat antal rådgivningar, alléer som innehåller äldre träd har förtur.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Först till kvarn.

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Ängar och betesmarker

Rådgivning för dig med äng eller betesmark som du vill ta hand om för att hålla landskapet öppet samtidigt som du hjälper växter och insekter att överleva. På samma gång fördjupar du kunskapen om dina markers historia och de arter som finns på fastigheten. Besöket sammanfattas i ett rådgivningsbrev som innehåller text, foton och utdrag ur historiska kartor. Rådgivningens mål är att ge markägaren skötselförslag som kombinerar nutida förutsättningar och värden med fastighetens historia.

Ej aktuellt under nuvarande period.

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Natur- och kulturvärden på din gård

Rådgivningen passar dig som vill veta mer om din fastighets natur- och kulturvärden. Varje fastighet är en sammansättning av olika intressanta delar som tillsammans utgör gårdens natur- och kulturvärden. De olika delarna kan vara vårdträd, forn- och kulturlämningar, åkerholmar, odlingsrösen, brynmiljöer, dammar och vattendrag med mera. Med hjälp av historiska kartor sätter vi in dem i sitt kulturhistoriska sammanhang och ger en bild av vad de har för betydelse för andra arter i gårdens närhet. Rådgivningen ger dig förhoppningsvis ”nya glasögon” för att se din gårds unika värden och tips för en långsiktig skötsel som bidrar till att behålla dem. Fastigheten ska omfatta jordbruksmark. Antalet rådgivningar är begränsat.

Ej aktuellt under nuvarande period.

Kontakt: Rebecca Olsson, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Kontakt

Saknar du något i vårt utbud av rådgivningar eller kurser? Vill du att vi vi skräddarsyr en utbildning för dig? Kontakta oss! kulturmiljo@regionmuseet.se

Finansiär

EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
EU-flagga, under den texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!