Vår expertis är en resurs för hela Skåne och varje invånare. Vi erbjuder rådgivning inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Kontakta oss för uppdrag och utredningar eller ställ din fråga!

Du som arbetar och verkar på landsbygden kan också anmäla dig till våra rådgivningar och kurser.

Vill du utveckla din mark eller bevara natur- och kulturvärden i din by?

Landskapet är en värdefull resurs som du på landsbygden kan utveckla genom att hitta kompletterande och alternativa verksamheter till det traditionella jordbruket. Vi ger dig möjlighet att upptäcka de värden som finns omkring din fastighet eller by och stöd att använda dem på rätt sätt.

Anmäl dig till en rådgivning våren 2021

Våra rådgivningar är individuella och helt kostnadsfria. De vänder sig främst till mark- och fastighetsägare samt förvaltare.

Ängar och betesmarker

Rådgivning för dig som äger eller sköter om en äng eller betesmark och önskar mer kunskap om skötsel, olika arter i markerna och markernas historia. Studier av historiska kartor och markanvändning görs inför besöket för en genomgång av markens historia tillsammans med dig. Vi diskuterar lämpliga åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Marker som är i behov av restaurering ges förtur.

Kontakt: Åsa Jakobsson, [email protected]

Stengärden

Fastighetens stengärden studeras i fält tillsammans med fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med hjälp av äldre kartor. Murarnas biologiska värden, biotopskydd, skötselbehov samt skador som kan vara lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en långsiktig skötsel av stengärden på fastigheten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Först till kvarn.

Kontakt: Åsa Jakobsson, [email protected]

Ekonomibyggnader

Rådgivning för dig som har en gammal lada, jordkällare, kvarn eller liknande som inte längre har någon användning. Genom rådgivningen får du veta mer om byggnadens historia tillsammans med konkreta och handfasta råd kring renovering och kontinuerligt underhåll med traditionella material och metoder.

4 st personer erbjuds varsin rådgivning. Först till kvarn.

Kontakt: Emelie Petersson, [email protected]

Alléer med äldre träd

Fastighetens alléer studeras i fält tillsammans med biolog och arborist. Vi tittar på alléns historia och biologiska värde. Vi diskuterar långsiktig skötsel, trädslag och framtida återplantering. Arboristen gör en översiktlig besiktning av allén och ger expertråd om till exempel sjuka träd, skador, risker och lämpliga trädvårdsåtgärder.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Alléer med äldre träd ges förtur.

Kontakt: Åsa Jakobsson, [email protected]

Natur- och kulturvärden på din gård

Rådgivningen är aktuell för dig som vill att vi tittar på flera värden på din fastighet på en och samma gång. Alléer, stengärden, vårdträd, ängs- och betesmarker, odlingsrösen, brynmiljöer, vattendrag med mera är exempel på vad vi tillsammans kan gå igenom i fält. Historiska källor utgör en grund för att se hur gårdens har utvecklats genom åren. Råd ges för en långsiktig skötsel som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.

3 st personer erbjuds varsin rådgivning. Först till kvarn gäller.

Kontakt: Åsa Jakobsson, [email protected]

Kontakt

Saknar du något i vårt utbud av rådgivningar eller kurser? Vill du att vi vi skräddarsyr en utbildning för dig? Kontakta oss! [email protected]

Finansiär

EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
EU-flagga, under den texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!