Styrelse & stadgar

Stiftelsen Regionmuseet i Skåne har tre huvudmän som utser sina representanter till styrelsen. De styrelsemedlemmar som är utsedda av Kristianstads kommun och Region Skåne företräder inte sitt parti i sammanhanget. I styrelsen representerar samtliga medlemmar endast stiftelsen och arbetar för stiftelsens bästa.

Styrelse (2021)

Ordförande: Radovan Javurek

Vice ordförande: Christer Hovbrand

Region Skåne

Ordinarie ledamöter: Christer Hovbrand, Ulla-Britt Brandin, Ann Andersson

Ersättare: Bo Silverbern, Anneli Bojesson, Heidi Bengtsson

Kristianstads kommun

Ordinarie ledamöter: Radovan Javurek, Jan Carlsson, Bengt Wendel

Ersättare: Ulla Malmgren, Jan Carlsson, Bengt Håkansson

Skånes Hembygdsförbund

Ordinarie ledamöter: Sven Jensén, Ingegerd Hagelin, Kristina Backe

Ersättare: Gun Larsson , Thord Kristiansson, Sofia Winge

Regionmuseet Skåne

Henrik Borg, vikarierande museichef/landsantikvarie

Övriga närvarande vid styrelsemöten

Hans Persson, Ekonomichef

Fackliga företrädare

SACO: Rebecca Olsson

Kommunal: Vakant

Vision: Peter Wirblad

Stadgar för stiftelsen

Stiftelsens namn och säte 

§1 

Stiftelsens namn är Stiftelsen Regionmuseet i Skåne. 

§2 

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Kristianstad. 

Ändamål 

§3 

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Skåne län 

 • bedriva, främja och utveckla kulturmiljövård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, 
 • utföra regionala uppdrag på uppdrag av Skåne läns landsting,
 • förvalta och vårda stiftelsens samlingar och övriga tillgångar,
 • hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten, 
 • följa och utveckla museiverksamheten och kulturmiljövården, 

Därvid skall stiftelsen 

 • bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation, utställningsverksamhet och annan utåtriktad verksamhet som gäller kultur- och naturhistoria samt kulturmiljövård, 
 • stimulera och medverka till en bildningsverksamhet inom stiftelsens olika arbetsområden, 
 • biträda statliga myndigheter, kommuner och församlingar, hembygdsrörelsen, andra intressenter och enskilda inom museiverksamhetens och kulturmiljövårdens arbetsfält, 
 • verka för en regelbunden samverkan med lokala och regionala intressenter samt – eftersträva att museets verksamhet blir tillgänglig och når alla medborgare. 

Stiftare 

§4 

Stiftare är Kristianstads kommun, Kristianstads läns landsting och Skånes Hembygdsförbund. Landstinget upphör per 1998-12-31. Skåne läns landsting träder den 1 januari 1999 i Kristianstads läns landstings ställe. 

§5

Kristianstads kommun och Skåne läns landsting skall vardera tillskjuta för stiftelsens verksamhet erforderliga medel i form av årligt bidrag. 

Styrelse 

§6 

Stiftelsen står under ledning av en styrelse, bestående av tio ledamöter och nio suppleanter. Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes hembygdsförbund utser vardera tre ledamöter och tre suppleanter. I styrelsen ingår länsmuseichefen/ landsantikvarien som en ledamot. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för styrelsens mandatperiod. 

§7

Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val till landstings- och kommunfullmäktige ägt rum. 

§8

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre suppleanter, varvid Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes Hembygdsförbund skall representeras av vardera en ledamot och en suppleant. 

Ordförande och vice ordförande inom utskottet utses av styrelsen. Länsmuseichefen/ landsantikvarien ingår som adjungerad i arbetsutskottet. 

Styrelsens uppgifter 

§9 

Styrelsen skall svara för att stiftelsens tillgångar används för i 8 3 angivna ändamål. Det ankommer på styrelsen att leda stiftelsens verksamhet och särskilt 

 • att förvalta, vårda och utveckla stiftelsens samlingar och övriga tillgångar, 
 • att tillse att stiftelsen för verksamheten disponerar ändamålsenliga lokaler, 
 • att sörja för en tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet under ledning av en museichef med eventuell ställföreträdare, 
 • att genom arbetsordning eller särskilda beslut utfärda erforderliga instruktioner för samtliga anställda, 
 • att hålla sig noga underrättad om stiftelsens verksamhet, 
 • att fastställa närmare anvisningar för stiftelsens verksamhet, förvaltning och bokföring samt utöva kontroll häröver, 
 • att upprätta och till Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes Hembygdsförbund inom föreskriven tid avge förslag till verksamhetsplan och budget, 
 • att fastställa arvoden till ledamöter och suppleanter i styrelse och arbetsutskott samt till revisorer, 
 • att upprätta verksamhetsberättelse och bokslut, samt årsredovisning enligt 3 Kap Stiftelselagen, 
 • att i övrigt iakttaga vad som föreskrives i dessa stadgar och i Stiftelselagen. 

Styrelsens arbetsformer 

§10 

Det ankommer på ordföranden att kalla styrelsens ledamöter och företrädare för personalen till styrelsens sammanträde samt underrätta suppleanterna om tid för sammanträde. Kallelse till sammanträde skall tillsammans med föredragningslista utsändas minst en vecka före sammanträdesdagen. 

§11 

Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden skall på ordförandens ansvar föras protokoll, vilka skall justeras av ordförande och den ledamot styrelse eller arbetsutskott därtill utser. Ledamot av styrelsen äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 

Delegation 

§12 

Styrelsen får uppdraga åt arbetsutskottet att fatta beslut på stiftelsens vägnar enligt särskild delegationsordning Arbetsutskottets protokoll skall delges styrelsen. 

Budget, ekonomisk förvaltning, räkenskaper och revision 

§13 

Stiftelsen skall till Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes Hembygdstörbund inge verksamhetsplan och budget vid tidpunkt som anges av dessa. 

Bidrag till stiftelsens verksamhet fastställes av Kristianstads kommun och Skåne läns landsting för nästkommande år. 

§14 

Stiftelsens medel skall vara placerade på ett godtagbart sätt. Krav på god avkastning och betryggande säkerhet skall tillgodoses. 

§15 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två ordinarie styrelseledamöter i förening. 

§16 

Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes Hembygdsförbund skall utse vardera en revisor och en suppleant för denne för granskning av stiftelsens förvaltning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd. 

Mandatperioden för revisorer och suppleanter skall vara densamma som för styrelsen. 

§17 

Stiftelsen skall avlämna årsredovisning till revisorerna senast den 1 mars efter räkenskapsårets utgång. 

Revisorerna granskar stiftelsens verksamhet i enlighet med 4 Kap i Stiftelselagen. De prövar därutöver om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse enligt Kap 4 8 11 i Stiftelselagen, Denna skall med av dem påtecknad årsredovisning och årsbokslut överlämnas till styrelsen senast den 15 maj efter utgången av stiftelsens räkenskapsår. 

§18 

Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes Hembygdsförbund beslutar var och en för sin del att godkänna förvaltningen av stiftelsen, 

Kontroll och insyn 

§19 

Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes hembygdsförbund äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt från stiftelsens styrelse och museichefen erhålla upplysningar angående stiftelsens förhållanden, dock bör noteras att Tryckfrihetsförordning och Sekretesslagen gäller. 

Ändring av stadgar och upplösning av stiftelsen 

§20 

Ändring av stadgarna kräver enigt beslut av Kristianstads kommun, Skåne läns landsting och Skånes hembygdsförbund


Warning: Undefined array key 1 in /home/regionmu/regionmuseet.se/wp-content/themes/astra-child/template-parts/content-page.php on line 96

Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!