Nästan alla ytor i Skåne är påverkade av människan. I våra spår följer många kulturpräglade arter. Projektet “Det biologiska kulturarvet i den skånska skogen” handlar om att inventera vissa utvalda platser för att undersöka vilka kulturväxter som lever kvar i de skånska skogarna.

Projektet skall också sammanfatta inventeringen i en skrift vars målgrupp är skogsägare, men den kan förhoppningsvis även komma att intressera allmänheten. De två viktigaste frågorna under projektet är vilka äldre arter vi kan finna i anslutning till kulturlämningar i skogliga miljöer och vad som krävs för att de ska finnas kvar på dessa platser.

I projektet fokuserar vi främst på växter. Med kulturväxter så menar vi växter som finns i markerna på grund av att människan en gång aktivt har fört dit och planterat dem. Kulturväxter kan även vara växter som gynnas av en specifik markskötsel, till exempel bete eller slåtter.

Vi kommer även att titta efter träd som har spår av tidigare användning. Hamlade träd, som beskurits för att samla in och dryga ut vinterfodret till betesdjuren, hör till denna grupp.

Inventeringen omfattar 30 – 50 olika miljöer som väljs ut för att kontrolleras i fält. Det finns cirka 1300 registrerade bebyggelselämningar i Skåne. Projektet ”Skog och historia” har genererat många nya registrerade lämningar och ibland har även kulturväxter som påträffats registrerats.

Vi går igenom de som nämner kulturpräglad vegetation och gör ett återbesök vid en del av dem. Två gånger under växtsäsongen besöker vi de utvalda platserna för att upptäcka så många arter som möjligt. En arkeolog och en biolog gör arbetet tillsammans. Vi planerar att samarbeta med Skånes Hembygdsförbund vars medlemmar har god lokalkännedom och troligtvis berättelser och fotografier av människor och torp från förr.

Skriften baseras på inventeringsresultatet. Med text och bild vill vi uppmärksamma skogsägare i Skåne på de kvarvarande kulturväxterna och föreslå en anpassad skötsel som bidrar till att arterna kan finnas kvar på platsen. Informationsskriften görs tillgänglig digitalt.

Projektets start och beräknade slut

Pågår 2019–våren 2021

Kontakt

Åsa Jakobsson, biolog
0707-84 19 22
asa.jakobsson@regionmuseet.se

Finansiär

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

Rapporter
Missa inget! Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post. Anmäl dig här!