Rådgivning – landskap

Vi finns till som en resurs för dig som behöver rådgivning inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Rådgivningar våren 2019

Alla rådgivningarna är kostnadsfria.

Stengärden – Fullbokad

Fastighetens stengärden studeras i fält tillsammans med fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med hjälp av äldre kartor. Murarnas biologiska värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en långsiktig skötsel av stengärden på fastigheten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden. Vi kan besöka fyra fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Åsa Jakobsson, 044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Ekonomibyggnader

Rådgivning för dig som har en gammal lada, jordkällare, kvarn eller liknande som inte längre har någon användning. Genom rådgivningen får du veta mer om byggnadens historia tillsammans med konkreta och handfasta råd kring renovering och kontinuerligt underhåll med traditionella material och metoder. Vi kan besöka tio fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Emelie Petersson, 044-13 57 33, emelie.petersson@regionmuseet.se

Alléer – Fullbokad

Fastighetens alléer studeras i fält tillsammans med biolog/landskapsvetare och arborist. Vi tittar på alléns historia och biologiska värde. Vi diskuterar långsiktig skötsel, trädslag och framtida återplantering. Arboristen gör en översiktlig besiktning av allén och ger expertråd om till exempel sjuka träd, skador, risker och lämpliga trädvårdsåtgärder. Vi kan besöka fyra fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Rebecca Olsson, 044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Ängar och betesmarker – Fullbokad

Under rådgivningen går landskapsvetare/biolog genom den historiska markanvändningen tillsammans med ägare/brukare som får del av materialet. Vi diskuterar lämpliga åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram. Vi tar även upp frågan om miljöersättning. Vi kan besöka fyra fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Åsa Jakobsson, 044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Natur- och kulturvärden på din gård – Fullbokad

Rådgivningen är aktuell för dig som vill att vi tittar på flera värden på din fastighet på en och samma gång. Alléer, stengärden, vårdträd, ängs- och betesmarker, odlingsrösen, brynmiljöer, vattendrag med mera är exempel på vad vi tillsammans kan gå igenom i fält. Historiska källor utgör en grund för att se hur gårdens har utvecklats genom åren. Råd ges för en långsiktig skötsel som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.

Kontakt: Rebecca Olsson, 044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

För frågor och bokning

Anmälan till kurserna

Anmäl dig till respektive kontaktperson.

Finansiärer

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Tvådelad bild. Överst logotyp för Länsstyrelsen Skåne. Under det EU-flaggan följt av texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.