Rådgivning – landskap

Vi finns till som en resurs för dig som behöver rådgivning inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Rådgivningar vinter 2016 - våren 2017

Alla rådgivningarna är kostnadsfria.

Alléer

Fastighetens alléer studeras i fält tillsammans med biolog och arborist. Vi tittar på alléns historia och biologiska värde. Vi diskuterar långsiktig skötsel, trädslag och framtida återplantering. Arboristen kan göra en översiktlig visuell besiktning av allén och ge expertråd om till exempel sjuka träd, beskärningar och risker.

För tillfället fullbokad, men anmäl gärna ditt intresse.

Ekonomibyggnader

Rådgivning för dig som har en gammal lada, jordkällare, kvarn eller liknande som inte längre har någon användning.
Kanske byggnaden behöver lite omvårdnad för att kunna stå kvar även i framtiden? Hur gör man? Vad har byggnaden för historia?

Stenmurar

Fastighetens stenmurar studeras i fält tillsammans med fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med hjälp av äldre kartor. Stenmurarnas biologiska värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en långsiktig skötsel av stenmurar på fastigheten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.

För tillfället fullbokad, men anmäl gärna ditt intresse.

Ängar och betesmarker

Under rådgivningen går vi genom den historiska markanvändningen tillsammans med ägare/brukare som får del av materialet. Under besöket diskuteras lämpliga åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram. Vi diskuterar även miljöersättningar.

För tillfället fullbokad, men anmäl gärna ditt intresse.

För frågor och bokning